H S INTER COLLEGE
Aktahawa Ghat, Domra, Paniyara, Maharajganj